PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ ESO 2020-2021

Llistat d'assignacions definitives ESO 2020-2021

BAREMACIÓ DEFINITIVA: LLISTAT PREINSCRIPCIÓ ESO 2020-2021

Les llistes són anonimitzades d’acord amb la protecció de dades. El codi de preinscripció tindrà el format PRE20-21XXXXX i els 3 darrers números del codi de la sol·licitud. Pel que fa al nom i cognoms, estarà format per les dues primeres inicials del nom, i les del primer i el segon cognom.

9-6-2020      BAREM DEFINITIU RESOLTES_RECLAMACIONS

11-6-2020    BAREM DEFINITIU ORDENAT

LLISTAT PREINSCRIPCIÓ ESO 2020-2021: BAREMACIÓ PROVISIONAL

Les llistes són anonimitzades d’acord amb la protecció de dades. El codi de preinscripció tindrà el format PRE20-21XXXXX i els 3 darrers números del codi de la sol·licitud. Pel que fa al nom i cognoms, estarà format per les dues primeres inicials del nom, i les del primer i el segon cognom.

 INFORME BAREM PROVISIONAL

Oferta de places ESO curs 2020-2021

Sol·licitud de preinscripció

 • Sol·licitud telemática

  1. Enllaç de la sol·licitud amb suport informàtic

  2. Enllaç modificació de la sol·licitud
  3. Informació de la preinscripció en diferents idiomes
  4. Aclariments per gestionar la sol·licitud en mode online:

 • Es pot accedir a l’adreça a través de mòbil, tauleta tàctil o ordinador.

 • Per canviar de pantalla cal utilitzar exclusivament els botons “següent” i “anterior” de l’aplicació i no els del navegador.

 • La sol·licitud només es considera presentada quan, després d’omplir tot el formulari, s’executa l’opció “enviament” des de l’última pantalla i s’obté el resguard de la sol·licitud i aquest s’envia, juntament amb la documentació acreditativa escanejada o fotografiada, per correu electrònic a l’adreça electrònica oficial del centre demanat en primera opció.

 • El centre respondrà al correu justificant la recepció de la sol·licitud per a què el sol·licitant en tingui constancia. La previsió de resposta és de 48 hores.

Recordeu que el termini per presentar la sol·licitud via online és del 13 al 22 de maig.Recordeu que el termini per presentar la sol·licitud via online és del 13 al 22 de maig.

 • Sol·licitud presencial amb cita prèvia (De forma excepcional)

http://ensenyament.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/ENS/TramitOVT/preinscripcio/obligatoris/A42.pdf

Reserva cita prèvia

Recordeu que el termini per presentar la sol·licitud presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig

Tant en el cas de la presentació telemàtica com en el cas de la presentació presencial de la sol·licitud de preinscripció, el termini per lliurar la documentació al centre triat en primera opció és fins al 25 de maig.

Documentació preinscripció

La sol·licitud de la preinscripció es considera formalitzada quan:

1r S’ha fet la sol·licitud telemàticament i s’ha obtingut el resguard

2n S’ha enviat aquest resguard i la resta de documentació a la bústia de correu del centre que consta en primera opció. La documentació es pot enviar en pdf o fotografiada. En qualsevol dels casos, s’ha de procurar que es pugui llegir i entendre correctament.

Pel que fa a la documentació trobem dues tipologies:

 • Documentació identificativa de l’alumne/a i de la seva família (obligatòria per a totes les preinscripcions).

  • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.

  • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si en té tot i ser menor de 14 anys.

 • Documentació acreditativa dels criteris de prioritat (només les preinscripcions que n’al·leguin)

Les famílies que al·leguen el compliment de criteris de prioritat han d’adjuntar la documentació justificativa de les diferents situacions al·legades.

 • Certificat o volant municipal de convivència de l’alumne/a quan el domicili que s’al·lega no coincideix amb el del DNI.

 • Contracte laboral o certificat emès per l’empresa si es considera el domicili del lloc de treball del pare, mare o tutor legal.

 • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

 • El certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes.

 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 • El títol de família nombrosa o monoparental vigent.

Criteris de prioritat

a) Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres adscrits.

b) Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen. Barem: 40 punts

c) Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora

Domicili de l’alumne a la mateixa població. Barem: 30 punts

Domicili de referència l’adreça del pare o mare dins la mateixa població. Barem: 20 punts

d) Renda anual de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. Barem: 10 punts

e) Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana. Barem: 10 punts

f) L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental. Barem: 15 punts

Cita prèvia i consideracions

Atès el context d’emergència sanitària, ocasionada per la COVID-19, es redueixen al màxim els tràmits presencials i es substitueixen per actuacions telemàtiques.

Només en casos estrictament necessaris es farà una atenció presencial, per a la qual s’hauran de seguir les indicacions següents per tal de garantir condicions sanitàries adients:

1.- Demanar cita prèvia mitjançant tràmit en la pàgina web del Departament d’Educació, sol·licitant-ho al correu electrònic del centre preinscripcio_matricula@institutjosefinacastellvi.cat o al a8068495@xtec.cat o trucant al telèfon 690119735 ( de 16:30 a 19:30)

2.- El nombre de persones que pot fer gestions presencials en el centre es limita a només una.

3.- Dur posats mascareta i guants.

4.- NO acudir al centre persones de grups vulnerables, ni que es trobin en període de confinament o amb símptomes. Per pal·liar aquestes limitacions es pot autoritzar a una altra persona per dur a terme els tràmits, mitjançant document signat i amb constància del nom, cognoms, NIF o NIE de la persona que autoritza i de l’autoritzada.

5.- Cal portar la documentació sense grapes ni clips, emplenada de casa o, en cas que sigui necessari, emplenar-la al centre portant un bolígraf d’ús personal.

6.- La cua d’espera es farà al carrer.

7.- No es podrà visitar cap instal·lació del centre.

Contacte amb el centre

El contacte amb el centre es farà prioritàriament per correu electrònic, tot deixant el vostre telèfon si voleu parlar personalment.

preinscripcio_matricula@institutjosefinacastellvi.cat

També ens podeu contactar telefònicament per les tardes, atès que pels matins fem classe i reunions diverses. L’horari és de 16:30 a 19:30 de dilluns a divendres.

Telèfon: 690119735

Moltes gràcies.

Informació Personalitzada INFO
Per a una informació més personalitzada poseu-vos en contacte amb la direcció del centre.
E-MAIL